Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 189 55 134 0 100 %
Tháng 10 224 64 160 0 100 %
Tháng 9 302 140 162 0 100 %
Tháng 8 158 41 117 0 100 %
Tháng 7 196 24 172 0 100 %
Tháng 6 178 27 151 0 100 %
Tháng 5 115 12 103 0 100 %
Tháng 4 169 28 141 0 100 %
Tháng 3 167 31 136 0 100 %
Tháng 2 131 17 114 0 100 %
Tháng 1 101 46 55 0 100 %