Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Trấn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 7 2 5 0 100 %
Tháng 11 131 37 94 0 100 %
Tháng 10 151 74 77 0 100 %
Tháng 9 143 34 109 0 100 %
Tháng 8 216 44 172 0 100 %
Tháng 7 186 47 139 0 100 %
Tháng 6 226 59 167 0 100 %
Tháng 5 238 30 208 0 100 %
Tháng 4 185 48 137 0 100 %
Tháng 3 250 49 201 0 100 %
Tháng 2 211 30 181 0 100 %
Tháng 1 146 42 104 0 100 %