Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Tiến

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 94 30 64 0 100 %
Tháng 11 138 48 90 0 100 %
Tháng 10 247 113 134 0 100 %
Tháng 9 104 24 80 0 100 %
Tháng 8 152 30 122 0 100 %
Tháng 7 119 17 102 0 100 %
Tháng 6 130 44 86 0 100 %
Tháng 5 132 27 105 0 100 %
Tháng 4 134 21 113 0 100 %
Tháng 3 167 46 121 0 100 %
Tháng 2 151 53 98 0 100 %
Tháng 1 44 4 40 0 100 %