Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Thịnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 13 1 12 0 100 %
Tháng 11 208 60 148 0 100 %
Tháng 10 215 76 139 0 100 %
Tháng 9 232 70 162 0 100 %
Tháng 8 169 27 142 0 100 %
Tháng 7 159 32 127 0 100 %
Tháng 6 166 36 130 0 100 %
Tháng 5 214 38 176 0 100 %
Tháng 4 207 38 169 0 100 %
Tháng 3 253 62 191 0 100 %
Tháng 2 322 49 273 0 100 %
Tháng 1 124 19 105 0 100 %