Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Thanh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 18 4 14 0 100 %
Tháng 11 173 19 154 0 100 %
Tháng 10 147 23 124 0 100 %
Tháng 9 162 27 135 0 100 %
Tháng 8 269 58 211 0 100 %
Tháng 7 183 45 138 0 100 %
Tháng 6 249 27 222 0 100 %
Tháng 5 194 26 168 0 100 %
Tháng 4 189 27 162 0 100 %
Tháng 3 178 28 150 0 100 %
Tháng 2 156 16 140 0 100 %
Tháng 1 108 17 91 0 100 %