Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 75 24 51 0 100 %
Tháng 10 94 22 72 0 100 %
Tháng 9 72 19 53 0 100 %
Tháng 8 101 53 48 0 100 %
Tháng 7 84 18 66 0 100 %
Tháng 6 120 17 103 0 100 %
Tháng 5 68 14 54 0 100 %
Tháng 4 31 19 12 0 100 %
Tháng 3 54 16 38 0 100 %
Tháng 2 47 7 40 0 100 %
Tháng 1 38 19 19 0 100 %