Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 112 65 47 0 100 %
Tháng 11 165 69 96 0 100 %
Tháng 10 163 55 108 0 100 %
Tháng 9 185 68 117 0 100 %
Tháng 8 310 126 184 0 100 %
Tháng 7 254 70 184 0 100 %
Tháng 6 290 78 212 0 100 %
Tháng 5 302 40 262 0 100 %
Tháng 4 555 43 512 0 100 %
Tháng 3 227 88 139 0 100 %
Tháng 2 183 47 136 0 100 %
Tháng 1 154 54 100 0 100 %