Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Sinh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 4 2 2 0 100 %
Tháng 11 247 46 201 0 100 %
Tháng 10 233 41 192 0 100 %
Tháng 9 202 47 155 0 100 %
Tháng 8 127 35 92 0 100 %
Tháng 7 185 55 130 0 100 %
Tháng 6 188 44 144 0 100 %
Tháng 5 147 40 107 0 100 %
Tháng 4 149 57 92 0 100 %
Tháng 3 149 46 103 0 100 %
Tháng 2 104 34 70 0 100 %
Tháng 1 107 52 55 0 100 %