Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Phương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 27 16 11 0 100 %
Tháng 11 113 51 62 0 100 %
Tháng 10 93 23 70 0 100 %
Tháng 9 111 49 62 0 100 %
Tháng 8 127 32 95 0 100 %
Tháng 7 102 22 80 0 100 %
Tháng 6 99 19 80 0 100 %
Tháng 5 101 19 82 0 100 %
Tháng 4 123 15 108 0 100 %
Tháng 3 97 15 82 0 100 %
Tháng 2 86 25 61 0 100 %
Tháng 1 86 34 52 0 100 %