Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 8 4 4 0 100 %
Tháng 11 158 38 120 0 100 %
Tháng 10 222 24 198 0 100 %
Tháng 9 273 38 235 0 100 %
Tháng 8 351 58 293 0 100 %
Tháng 7 296 33 263 0 100 %
Tháng 6 295 42 253 0 100 %
Tháng 5 285 53 232 0 100 %
Tháng 4 303 119 184 0 100 %
Tháng 3 236 34 202 0 100 %
Tháng 2 356 69 287 0 100 %
Tháng 1 181 40 141 0 100 %