Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1 1 0 0 100 %
Tháng 11 71 26 45 0 100 %
Tháng 10 117 8 109 0 100 %
Tháng 9 175 70 105 0 100 %
Tháng 8 90 34 56 0 100 %
Tháng 7 93 38 55 0 100 %
Tháng 6 130 31 99 0 100 %
Tháng 5 115 32 83 0 100 %
Tháng 4 134 31 103 0 100 %
Tháng 3 116 42 74 0 100 %
Tháng 2 95 41 54 0 100 %
Tháng 1 31 16 15 0 100 %