Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Minh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 10 1 9 0 100 %
Tháng 11 136 22 114 0 100 %
Tháng 10 148 37 111 0 100 %
Tháng 9 110 10 100 0 100 %
Tháng 8 143 21 122 0 100 %
Tháng 7 118 20 98 0 100 %
Tháng 6 129 18 111 0 100 %
Tháng 5 131 11 120 0 100 %
Tháng 4 116 13 103 0 100 %
Tháng 3 138 10 128 0 100 %
Tháng 2 133 15 118 0 100 %
Tháng 1 109 13 96 0 100 %