Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Lập

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 82 79 3 0 100 %
Tháng 11 114 86 28 0 100 %
Tháng 10 167 128 39 0 100 %
Tháng 9 289 180 109 0 100 %
Tháng 8 326 262 64 0 100 %
Tháng 7 287 210 77 0 100 %
Tháng 6 254 170 84 0 100 %
Tháng 5 227 183 44 0 100 %
Tháng 4 152 116 36 0 100 %
Tháng 3 213 158 55 0 100 %
Tháng 2 119 89 30 0 100 %
Tháng 1 75 47 28 0 100 %