Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Lạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 68 14 54 0 100 %
Tháng 11 139 61 78 0 100 %
Tháng 10 208 94 114 0 100 %
Tháng 9 114 14 100 0 100 %
Tháng 8 95 11 84 0 100 %
Tháng 7 83 7 76 0 100 %
Tháng 6 83 21 62 0 100 %
Tháng 5 97 10 87 0 100 %
Tháng 4 114 28 86 0 100 %
Tháng 3 134 36 98 0 100 %
Tháng 2 92 10 82 0 100 %
Tháng 1 34 9 25 0 100 %