Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Hưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 68 57 11 0 100 %
Tháng 11 44 36 8 0 100 %
Tháng 10 52 32 20 0 100 %
Tháng 9 71 63 8 0 100 %
Tháng 8 66 56 10 0 100 %
Tháng 7 104 89 15 0 100 %
Tháng 6 62 42 20 0 100 %
Tháng 5 44 36 8 0 100 %
Tháng 4 58 34 24 0 100 %
Tháng 3 74 56 18 0 100 %
Tháng 2 40 27 13 0 100 %
Tháng 1 17 8 9 0 100 %