Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Gia Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 9 6 3 0 100 %
Tháng 11 121 105 16 0 100 %
Tháng 10 234 216 18 0 100 %
Tháng 9 126 110 16 0 100 %
Tháng 8 140 127 13 0 100 %
Tháng 7 139 128 11 0 100 %
Tháng 6 179 158 21 0 100 %
Tháng 5 103 83 20 0 100 %
Tháng 4 88 75 13 0 100 %
Tháng 3 119 92 27 0 100 %
Tháng 2 88 67 21 0 100 %
Tháng 1 91 76 15 0 100 %