Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Đông Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 104 28 76 0 100 %
Tháng 11 103 34 69 0 100 %
Tháng 10 118 22 96 0 100 %
Tháng 9 143 19 124 0 100 %
Tháng 8 115 9 106 0 100 %
Tháng 7 138 28 110 0 100 %
Tháng 6 152 23 129 0 100 %
Tháng 5 114 23 91 0 100 %
Tháng 4 193 22 171 0 100 %
Tháng 3 111 17 94 0 100 %
Tháng 2 166 25 141 0 100 %
Tháng 1 50 14 36 0 100 %