Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Văn Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 27 27 0 0 100 %
Tháng 11 32 31 1 0 100 %
Tháng 10 38 35 3 0 100 %
Tháng 9 45 34 11 0 100 %
Tháng 8 71 51 20 0 100 %
Tháng 7 90 72 18 0 100 %
Tháng 6 112 102 10 0 100 %
Tháng 5 89 69 20 0 100 %
Tháng 4 76 63 13 0 100 %
Tháng 3 83 64 19 0 100 %
Tháng 2 53 36 17 0 100 %
Tháng 1 42 31 11 0 100 %