Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị trấn Yên Thịnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 201 114 87 0 100 %
Tháng 11 223 82 141 0 100 %
Tháng 10 226 90 136 0 100 %
Tháng 9 220 69 151 0 100 %
Tháng 8 312 159 153 0 100 %
Tháng 7 278 137 141 0 100 %
Tháng 6 170 100 70 0 100 %
Tháng 5 334 97 236 1 99.7 %
Tháng 4 319 142 177 0 100 %
Tháng 3 226 80 146 0 100 %
Tháng 2 263 93 170 0 100 %
Tháng 1 205 77 128 0 100 %