Thống kê chi tiết theo tháng UBND TT Thiên Tôn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 37 21 16 0 100 %
Tháng 11 46 16 30 0 100 %
Tháng 10 67 11 56 0 100 %
Tháng 9 59 15 44 0 100 %
Tháng 8 97 15 82 0 100 %
Tháng 7 189 15 174 0 100 %
Tháng 6 66 12 54 0 100 %
Tháng 5 89 37 52 0 100 %
Tháng 4 40 39 1 0 100 %
Tháng 3 52 51 1 0 100 %
Tháng 2 50 48 2 0 100 %
Tháng 1 37 37 0 0 100 %