Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị trấn Nho Quan

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 887 875 12 0 100 %
Tháng 11 58 44 14 0 100 %
Tháng 10 84 65 19 0 100 %
Tháng 9 91 62 29 0 100 %
Tháng 8 63 37 26 0 100 %
Tháng 7 80 64 16 0 100 %
Tháng 6 84 62 22 0 100 %
Tháng 5 151 88 63 0 100 %
Tháng 4 72 35 37 0 100 %
Tháng 3 130 91 39 0 100 %
Tháng 2 155 73 82 0 100 %
Tháng 1 135 109 26 0 100 %