Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị trấn Me

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 3 1 2 0 100 %
Tháng 11 191 39 152 0 100 %
Tháng 10 169 33 136 0 100 %
Tháng 9 234 64 170 0 100 %
Tháng 8 194 19 175 0 100 %
Tháng 7 162 51 111 0 100 %
Tháng 6 186 24 162 0 100 %
Tháng 5 166 21 145 0 100 %
Tháng 4 134 10 124 0 100 %
Tháng 3 298 51 247 0 100 %
Tháng 2 226 10 216 0 100 %
Tháng 1 110 18 92 0 100 %