Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thượng Kiệm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 96 90 6 0 100 %
Tháng 11 110 105 5 0 100 %
Tháng 10 133 126 7 0 100 %
Tháng 9 155 151 4 0 100 %
Tháng 8 147 136 11 0 100 %
Tháng 7 106 100 6 0 100 %
Tháng 6 98 88 10 0 100 %
Tháng 5 95 85 10 0 100 %
Tháng 4 128 113 15 0 100 %
Tháng 3 120 106 14 0 100 %
Tháng 2 133 117 16 0 100 %
Tháng 1 79 68 11 0 100 %