Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tân Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 119 117 2 0 100 %
Tháng 11 159 149 10 0 100 %
Tháng 10 151 150 1 0 100 %
Tháng 9 115 92 23 0 100 %
Tháng 8 206 141 65 0 100 %
Tháng 7 144 107 37 0 100 %
Tháng 6 102 73 29 0 100 %
Tháng 5 138 96 42 0 100 %
Tháng 4 120 58 62 0 100 %
Tháng 3 119 73 46 0 100 %
Tháng 2 140 92 48 0 100 %
Tháng 1 55 28 27 0 100 %