Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Sơn Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 573 517 55 1 99.8 %
Tháng 11 207 157 50 0 100 %
Tháng 10 65 19 46 0 100 %
Tháng 9 74 27 47 0 100 %
Tháng 8 95 21 74 0 100 %
Tháng 7 81 13 68 0 100 %
Tháng 6 82 15 67 0 100 %
Tháng 5 102 21 81 0 100 %
Tháng 4 72 9 63 0 100 %
Tháng 3 63 20 43 0 100 %
Tháng 2 69 14 55 0 100 %
Tháng 1 53 28 25 0 100 %