Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Quang Thiện

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 72 65 7 0 100 %
Tháng 11 121 114 7 0 100 %
Tháng 10 134 129 5 0 100 %
Tháng 9 199 193 6 0 100 %
Tháng 8 232 220 12 0 100 %
Tháng 7 149 121 28 0 100 %
Tháng 6 80 64 16 0 100 %
Tháng 5 111 83 28 0 100 %
Tháng 4 70 55 15 0 100 %
Tháng 3 157 135 22 0 100 %
Tháng 2 190 169 21 0 100 %
Tháng 1 130 114 16 0 100 %