Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Yên Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 65 20 45 0 100 %
Tháng 11 73 12 61 0 100 %
Tháng 10 103 32 71 0 100 %
Tháng 9 89 18 71 0 100 %
Tháng 8 100 13 87 0 100 %
Tháng 7 119 23 96 0 100 %
Tháng 6 191 18 173 0 100 %
Tháng 5 109 25 84 0 100 %
Tháng 4 183 35 148 0 100 %
Tháng 3 164 34 130 0 100 %
Tháng 2 180 23 157 0 100 %
Tháng 1 109 53 56 0 100 %