Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Trung Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 132 19 113 0 100 %
Tháng 11 183 13 170 0 100 %
Tháng 10 228 37 191 0 100 %
Tháng 9 166 20 146 0 100 %
Tháng 8 193 30 163 0 100 %
Tháng 7 257 9 248 0 100 %
Tháng 6 153 8 145 0 100 %
Tháng 5 175 16 159 0 100 %
Tháng 4 279 9 270 0 100 %
Tháng 3 223 29 194 0 100 %
Tháng 2 248 58 190 0 100 %
Tháng 1 54 12 42 0 100 %