Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Tây Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 51 24 27 0 100 %
Tháng 11 58 14 44 0 100 %
Tháng 10 107 49 58 0 100 %
Tháng 9 85 23 62 0 100 %
Tháng 8 115 36 79 0 100 %
Tháng 7 125 38 86 1 99.2 %
Tháng 6 119 22 97 0 100 %
Tháng 5 101 32 69 0 100 %
Tháng 4 154 32 122 0 100 %
Tháng 3 101 30 71 0 100 %
Tháng 2 105 20 85 0 100 %
Tháng 1 51 16 35 0 100 %