Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Tân Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 77 17 60 0 100 %
Tháng 11 110 31 79 0 100 %
Tháng 10 132 28 104 0 100 %
Tháng 9 114 18 96 0 100 %
Tháng 8 161 22 139 0 100 %
Tháng 7 188 21 167 0 100 %
Tháng 6 142 30 112 0 100 %
Tháng 5 107 29 78 0 100 %
Tháng 4 83 19 64 0 100 %
Tháng 3 99 22 77 0 100 %
Tháng 2 91 17 74 0 100 %
Tháng 1 48 3 45 0 100 %