Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Vân Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 163 16 147 0 100 %
Tháng 11 208 28 180 0 100 %
Tháng 10 251 38 213 0 100 %
Tháng 9 273 10 263 0 100 %
Tháng 8 347 22 325 0 100 %
Tháng 7 313 11 302 0 100 %
Tháng 6 398 25 373 0 100 %
Tháng 5 397 26 371 0 100 %
Tháng 4 238 14 224 0 100 %
Tháng 3 424 24 400 0 100 %
Tháng 2 328 25 303 0 100 %
Tháng 1 191 16 175 0 100 %