Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Thanh Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 340 82 258 0 100 %
Tháng 11 215 9 206 0 100 %
Tháng 10 295 37 258 0 100 %
Tháng 9 251 27 224 0 100 %
Tháng 8 419 29 390 0 100 %
Tháng 7 277 26 251 0 100 %
Tháng 6 455 34 421 0 100 %
Tháng 5 371 20 351 0 100 %
Tháng 4 366 34 332 0 100 %
Tháng 3 457 28 429 0 100 %
Tháng 2 371 29 342 0 100 %
Tháng 1 250 18 232 0 100 %