Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Tân Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 156 20 136 0 100 %
Tháng 11 143 24 119 0 100 %
Tháng 10 233 37 196 0 100 %
Tháng 9 279 20 259 0 100 %
Tháng 8 256 24 232 0 100 %
Tháng 7 163 27 136 0 100 %
Tháng 6 296 36 260 0 100 %
Tháng 5 341 31 310 0 100 %
Tháng 4 266 35 231 0 100 %
Tháng 3 338 18 320 0 100 %
Tháng 2 278 67 211 0 100 %
Tháng 1 169 18 151 0 100 %