Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Phúc Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 591 204 387 0 100 %
Tháng 11 447 28 419 0 100 %
Tháng 10 519 47 472 0 100 %
Tháng 9 631 40 591 0 100 %
Tháng 8 764 41 723 0 100 %
Tháng 7 567 61 506 0 100 %
Tháng 6 759 52 707 0 100 %
Tháng 5 528 35 493 0 100 %
Tháng 4 556 37 519 0 100 %
Tháng 3 669 56 613 0 100 %
Tháng 2 544 71 473 0 100 %
Tháng 1 395 24 371 0 100 %