Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Ninh Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 358 64 294 0 100 %
Tháng 11 409 57 352 0 100 %
Tháng 10 347 41 306 0 100 %
Tháng 9 560 52 508 0 100 %
Tháng 8 528 77 451 0 100 %
Tháng 7 377 51 326 0 100 %
Tháng 6 411 41 370 0 100 %
Tháng 5 406 37 369 0 100 %
Tháng 4 447 34 413 0 100 %
Tháng 3 426 30 396 0 100 %
Tháng 2 516 44 472 0 100 %
Tháng 1 196 35 161 0 100 %