Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Ninh Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 394 63 331 0 100 %
Tháng 11 400 40 360 0 100 %
Tháng 10 434 43 391 0 100 %
Tháng 9 455 33 422 0 100 %
Tháng 8 521 46 475 0 100 %
Tháng 7 380 35 345 0 100 %
Tháng 6 391 24 367 0 100 %
Tháng 5 418 36 382 0 100 %
Tháng 4 419 36 383 0 100 %
Tháng 3 405 32 373 0 100 %
Tháng 2 398 25 373 0 100 %
Tháng 1 236 19 217 0 100 %