Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Ninh Khánh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 136 23 113 0 100 %
Tháng 11 135 14 121 0 100 %
Tháng 10 255 6 249 0 100 %
Tháng 9 221 30 191 0 100 %
Tháng 8 161 7 154 0 100 %
Tháng 7 139 6 133 0 100 %
Tháng 6 208 11 197 0 100 %
Tháng 5 188 8 180 0 100 %
Tháng 4 264 6 258 0 100 %
Tháng 3 296 14 282 0 100 %
Tháng 2 330 2 328 0 100 %
Tháng 1 191 8 183 0 100 %