Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Nam Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 220 58 162 0 100 %
Tháng 11 131 12 119 0 100 %
Tháng 10 175 29 146 0 100 %
Tháng 9 200 24 176 0 100 %
Tháng 8 290 22 268 0 100 %
Tháng 7 228 32 196 0 100 %
Tháng 6 215 45 170 0 100 %
Tháng 5 368 74 294 0 100 %
Tháng 4 272 16 256 0 100 %
Tháng 3 259 34 225 0 100 %
Tháng 2 141 11 130 0 100 %
Tháng 1 232 90 141 1 99.6 %