Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Nam Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 276 65 211 0 100 %
Tháng 11 379 74 305 0 100 %
Tháng 10 342 55 287 0 100 %
Tháng 9 379 32 347 0 100 %
Tháng 8 567 55 512 0 100 %
Tháng 7 426 61 365 0 100 %
Tháng 6 560 40 520 0 100 %
Tháng 5 423 50 373 0 100 %
Tháng 4 376 38 338 0 100 %
Tháng 3 410 54 356 0 100 %
Tháng 2 335 38 297 0 100 %
Tháng 1 228 26 202 0 100 %