Thống kê chi tiết theo tháng UBND thị trấn Phát Diệm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 96 63 33 0 100 %
Tháng 11 102 65 37 0 100 %
Tháng 10 102 69 33 0 100 %
Tháng 9 57 39 18 0 100 %
Tháng 8 130 86 44 0 100 %
Tháng 7 113 69 44 0 100 %
Tháng 6 128 69 59 0 100 %
Tháng 5 116 62 54 0 100 %
Tháng 4 138 88 50 0 100 %
Tháng 3 155 77 78 0 100 %
Tháng 2 107 57 50 0 100 %
Tháng 1 74 33 41 0 100 %