Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Đông Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 334 62 272 0 100 %
Tháng 11 418 60 358 0 100 %
Tháng 10 441 54 387 0 100 %
Tháng 9 531 33 498 0 100 %
Tháng 8 630 40 590 0 100 %
Tháng 7 532 44 488 0 100 %
Tháng 6 536 21 515 0 100 %
Tháng 5 498 32 466 0 100 %
Tháng 4 469 29 440 0 100 %
Tháng 3 649 42 607 0 100 %
Tháng 2 456 32 424 0 100 %
Tháng 1 312 26 286 0 100 %