Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Bích Đào

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1010 124 886 0 100 %
Tháng 11 356 47 309 0 100 %
Tháng 10 499 26 473 0 100 %
Tháng 9 481 43 438 0 100 %
Tháng 8 492 37 455 0 100 %
Tháng 7 368 41 327 0 100 %
Tháng 6 427 41 386 0 100 %
Tháng 5 522 36 486 0 100 %
Tháng 4 505 127 378 0 100 %
Tháng 3 543 61 482 0 100 %
Tháng 2 437 42 395 0 100 %
Tháng 1 217 21 196 0 100 %