Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Như Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 84 81 3 0 100 %
Tháng 11 93 87 6 0 100 %
Tháng 10 94 88 6 0 100 %
Tháng 9 115 113 2 0 100 %
Tháng 8 139 122 17 0 100 %
Tháng 7 135 119 16 0 100 %
Tháng 6 158 144 14 0 100 %
Tháng 5 95 88 7 0 100 %
Tháng 4 135 125 10 0 100 %
Tháng 3 149 124 25 0 100 %
Tháng 2 107 85 22 0 100 %
Tháng 1 46 36 10 0 100 %