Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Lưu Phương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 103 72 31 0 100 %
Tháng 11 151 117 34 0 100 %
Tháng 10 190 159 31 0 100 %
Tháng 9 165 112 53 0 100 %
Tháng 8 164 103 61 0 100 %
Tháng 7 153 81 72 0 100 %
Tháng 6 146 66 80 0 100 %
Tháng 5 154 87 67 0 100 %
Tháng 4 138 80 58 0 100 %
Tháng 3 147 108 39 0 100 %
Tháng 2 186 134 52 0 100 %
Tháng 1 90 59 31 0 100 %