Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Lai Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 47 45 2 0 100 %
Tháng 11 59 59 0 0 100 %
Tháng 10 94 93 1 0 100 %
Tháng 9 43 43 0 0 100 %
Tháng 8 39 26 13 0 100 %
Tháng 7 44 17 27 0 100 %
Tháng 6 45 29 16 0 100 %
Tháng 5 46 27 19 0 100 %
Tháng 4 100 87 13 0 100 %
Tháng 3 48 30 18 0 100 %
Tháng 2 34 15 19 0 100 %
Tháng 1 25 14 11 0 100 %