Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Kim Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 52 49 3 0 100 %
Tháng 11 50 50 0 0 100 %
Tháng 10 52 48 4 0 100 %
Tháng 9 73 70 3 0 100 %
Tháng 8 86 81 5 0 100 %
Tháng 7 51 43 8 0 100 %
Tháng 6 73 68 5 0 100 %
Tháng 5 47 42 5 0 100 %
Tháng 4 56 42 14 0 100 %
Tháng 3 65 56 9 0 100 %
Tháng 2 42 38 4 0 100 %
Tháng 1 18 10 8 0 100 %