Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Kim Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 132 123 9 0 100 %
Tháng 11 95 93 2 0 100 %
Tháng 10 84 81 3 0 100 %
Tháng 9 87 84 3 0 100 %
Tháng 8 78 74 4 0 100 %
Tháng 7 126 122 4 0 100 %
Tháng 6 119 97 22 0 100 %
Tháng 5 123 102 21 0 100 %
Tháng 4 157 128 29 0 100 %
Tháng 3 141 115 25 1 99.3 %
Tháng 2 140 102 38 0 100 %
Tháng 1 98 78 20 0 100 %