Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Kim Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 73 68 5 0 100 %
Tháng 11 96 84 12 0 100 %
Tháng 10 124 123 1 0 100 %
Tháng 9 147 126 21 0 100 %
Tháng 8 137 116 21 0 100 %
Tháng 7 172 153 19 0 100 %
Tháng 6 168 134 34 0 100 %
Tháng 5 191 167 24 0 100 %
Tháng 4 166 147 19 0 100 %
Tháng 3 265 245 20 0 100 %
Tháng 2 225 203 22 0 100 %
Tháng 1 191 171 20 0 100 %