Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Kim Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 50 37 13 0 100 %
Tháng 11 45 20 25 0 100 %
Tháng 10 48 29 19 0 100 %
Tháng 9 32 22 10 0 100 %
Tháng 8 61 56 5 0 100 %
Tháng 7 73 58 15 0 100 %
Tháng 6 29 19 10 0 100 %
Tháng 5 44 44 0 0 100 %
Tháng 4 41 31 10 0 100 %
Tháng 3 49 42 7 0 100 %
Tháng 2 31 31 0 0 100 %
Tháng 1 24 24 0 0 100 %