Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Kim Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 34 34 0 0 100 %
Tháng 11 29 29 0 0 100 %
Tháng 10 16 16 0 0 100 %
Tháng 9 15 14 1 0 100 %
Tháng 8 37 33 4 0 100 %
Tháng 7 37 33 4 0 100 %
Tháng 6 27 22 5 0 100 %
Tháng 5 39 37 2 0 100 %
Tháng 4 35 28 7 0 100 %
Tháng 3 59 52 7 0 100 %
Tháng 2 28 26 2 0 100 %
Tháng 1 22 20 2 0 100 %